Hoppa till textinnehållet

Prospekt för nyemissioner och börsnoteringar

Three business people in discussion.

Vi är med och arrangerar olika typer av bolagshändelser. Ta del av prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser.

Aktuella erbjudanden

SBB:s offentliga budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) är det ledande nordiska företaget inom social infrastruktur med fokus på samhällsfastigheter i Norden och svenska reglerade hyresrätter. SBB:s affärsmodell är att förvärva och förvalta fastigheter och investera kapital för att effektivt generera hög hållbar riskjusterad avkastning. SBB:s fastighetsportfölj består av innehav i Sverige, Norge, Finland och Danmark med ett fastighetsvärde om 90,2 miljarder kronor per den 31 december 2020. SBB genererar även ytterligare inkomstflöden från fastighetsrenoveringar, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.

SBB har den 20 januari 2021 lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus. Aktieägarna i Offentliga Hus erbjuds att såsom betalning för varje aktie i Offentliga Hus erhålla antingen; ett kontantvederlag om 15,41 kronor (”Kontantvederlaget”) eller cirka 0,5 D-aktier i SBB (”Aktievederlaget”).

Acceptfrist: 16 mars 2021 – 13 april 2021 

Läs mer genom att klicka på Erbjudandehandling och anmälningssedel

M2:s uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem

M2 är ett svenskt publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. M2:s affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 har även betydande innehav i ett antal icke fastighetsrelaterade bolag, exempelvis Footway Group.

M2 har den 15 december 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem. Aktieägarna i Corem erbjuds ett kontantvederlag om 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 317 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 eller dess dotterbolag.

Acceptfrist: 27 januari 2021 – 24 februari 2021 klockan 15.00

Läs mer genom att klicka på Erbjudandehandling och anmälningssedel

Tidigare erbjudanden

Teckna B-aktier i MTG:s företrädesemission / Subscribe for class B shares in MTG’s rights issue

Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") genomför en företrädesemission om 2 549 MSEK före avdrag för emissionskostnader. MTG är ett holding- och investmentbolag inom underhållningssektorn med fokus på de två snabbt växande sektorerna esport och gaming. MTG:s strategi är att driva en lönsam och organisk tillväxt i portföljbolagen samt att förvärva och investera i esport- och gamingbolag med hög potential som kompletterar MTG:s varumärken och produkter.

Den 7 december 2020 offentliggjorde MTG förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i den tyska spelutvecklaren InnoGames, vilket ökade MTG:s ägande i InnoGames till 68 procent. Förvärvet finansierades initialt med en säljarrevers. I samband med detta, den 8 december 2020, offentliggjorde MTG förvärvet av den brittiska spelutvecklaren Hutch, som initialt finansierades med befintlig kassa samt en brygglånefacilitet. MTG ska i första hand använda den förväntade nettolikviden från företrädesemissionen till att återbetala brygglånefaciliteten och i andra hand till att återbetala säljarreversen.

Teckningsperiod: 27 januari 2021 till och med 10 februari 2021.
Läs mer genom att klicka på nedan länkar: / For more information click on below links:
Inbjudan till teckning av B-aktier i MTG:s företrädesemission 
Invitation to subscribe for class B shares in MTG’s rights issue 

Amastens uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM

Bakgrund

Amasten förvaltar, utvecklar och bygger bostadsfastigheter för långsiktigt ägande i svenska tillväxtkommuner. Amastens målbild är att vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet och bidra till samhällsutvecklingen genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva bostäder i Sveriges tillväxtkommuner.

Amasten har den 14 oktober 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM. Samtliga aktieägare i SSM erbjuds 1,20 stamaktier i Amasten för varje aktie i SSM.

Acceptfrist: 9 november 2020 – 15 januari 2021 klockan 15.00

Läs mer genom att klicka på Erbjudandehandling och anmälningssedel
 

Teckna aktier i Klöverns företrädesemission

Klövern genomför en företrädesemission om cirka 2 miljarder kronor. Syftet är att använda emissionslikviden för att fortsatt verkställa bolagets strategi genom att ge bolaget utrymme för fortsatt värdeskapande genom selektiva förvärv till den svenska eller utländska fastighetsportföljen samt projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder. Därutöver kommer emissionslikviden ge bolaget en stärkt balansräkning, lägre belåningsgrad och ökad finansiell flexibilitet för att ge utrymme för fortsatt tillväxt och stärka sin balansräkning.

Teckningsperiod: 19 november 2020 till och med den 3 december 2020

Läs mer genom att klicka på nedan länkar:

Inbjudan till teckning av stamaktier i Klöverns företrädesemission

Invitation to subscribe for ordinary shares in Klövern’s rights issue

Förvärva stamaktier i Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Bakgrund
Offentliga Hus i Norden AB är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del bedriver offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är bolaget en attraktiv samarbetspartner för stat, kommun och region i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission samt noterar bolagets stamaktie på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Anmälningsperiod för allmänheten: 14 – 21 oktober 2020 klockan 15:00
Anmälningsperiod för institutioner: 14 – 22 oktober 2020 klockan 15:00

Läs mer genom att klicka på Prospekt och anmälningssedel

 

Förvärva B-aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ) 

Bakgrund
Wästbygg är idag ett av Sveriges 15 största entreprenad- och projektutvecklingsföretag. Bolaget utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter inklusive samhällsfastigheter samt logistik- och industribyggnader och är väl etablerade i såväl Stockholm/Mälardalen, Västsverige som Skåne - marknader som bolaget identifierat ha stor tillväxtpotential och goda möjligheter att fortsätta utvecklas. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission och ägarspridning och noterar bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod för allmänheten: 1 – 9 oktober 2020 klockan 17:00
Anmälningsperiod för institutioner: 1 – 12 oktober 2020 klockan 17:00

Läs mer genom att klicka på Prospekt och anmälningssedel

Teckna aktier i SAS nyemission

SAS genomför företrädesemission om cirka SEK 4 miljarder som del av sin rekapitaliseringsplan. 
Teckningsperiod: 2 oktober 2020 till och med den 19 oktober 2020.

Teckna stamaktier i Genova Property Group AB (publ)

Bakgrund

Genova äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Inriktningen är kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission och ägarspridning samt noterar bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm Main Market.

Anmälningsperiod för allmänheten: 22 – 29 juni 2020 kl. 15:00
Anmälningsperiod för institutioner: 22 – 29 juni 2020 kl. 15:00

Läs mer genom att klicka på

Prospekt och anmälningssedel

Sterner Stenhus Förvaltning AB lämnar ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ)

Erbjudandet lämnas i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar och Budgivaren erbjuder 144,00 kronor kontant för varje aktie i Solnaberg Property AB (publ) (”Solnaberg”). Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 20 februari 2020 till och med den 12 mars 2020.

Erbjudandehandling och anmälningssedel


Teckna D-aktier i Fastpartner AB (publ) 

Bakgrund
Fastpartner AB (publ) äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på expansiva orter. Ca 85 procent av hyresintäkterna kommer från Storstockholmsområdet och fastighetsbeståndet består av drygt 200 fastigheter med ett värde om ca 27 miljarder kronor. För att främja fortsatt tillväxt och stärka sin rating genomför bolaget en nyemission och noterar bolagets D-aktie på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod för allmänheten: 3 - 11 december 2019 kl. 17:00
Anmälningsperiod för institutioner: 3 - 12 december 2019 kl. 17:00

Läs mer genom att klicka på
 

Teckna aktier i Karo Pharmas nyemission

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Karo Pharmas styrelse beslutade den 24 september 2019, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 20 september 2019, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare. Aktiekapitalet kan ökas med högst 24 279 901 kronor och det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras är 60 700 422 aktier. Teckningskursen är fastställd till 33 kronor per aktie och emissionslikviden förväntas, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgå till cirka 2 003 miljoner kronor före emissionskostnader.

Karo Pharmas två största aktieägare, Karo Intressenter AB (67,0 procent) och Venture Holding S.À R.L. (4,1 procent) – som tillsammans innehar 71,1 procent av antalet utestående aktier i Karo Pharma – har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen och garantera den återstående delen av Företrädesemissionen pro rata i förhållande till sina innehav. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

Teckningsperiod: 3 oktober 2019 till och med den 17 oktober 2019

Prospekt och anmälningssedlar
 

Teckna D-aktier i Akelius

Akelius är ett svenskt bostadsfastighetsbolag som grundades 1994 och har sedan des vuxit till att omfatta cirka 47 000 lägenheter till ett totalt fastighetsvärde om 12,2 miljarder euro. Huvudfokus är att förvalta bostadsfastigheter i växande storstäder i attraktiva och efterfrågade lägen. Bolaget äger och förvaltar fastigheter i bland annat Berlin, Stockholm, New York, Toronto och London. För att främja fortsatt tillväxt och stärka sin rating genomför bolaget en nyemission och notering av bolagets D-aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Anmälningsperiod för allmänheten: 19 september-2 oktober 2019 klockan 17.00
Anmälningsperiod för institutioner: 19 september-3 oktober 2019 klockan 17.00

Prospekt och anmälningssedel

Teckna B-aktier i K2A Knaust & Andersson Fastigheter

K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på egenproducerade, välplanerade, hållbara och Svanenmärkta hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget kombinerar bostadsportföljen med samhällsfastigheter för att stärka det löpande kassaflödet. Prioriterade marknader är Mälardalen och ett antal utvalda universitets- och högskoleorter. För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför bolaget en kombinerad nyemission och ägarspridning samt notering av bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod för allmänheten: 11-18 juni 2019
Anmälningsperiod för institutioner: 11-19 juni 2019

Prospekt och anmälningssedel

Teckna aktier i Tobin Properties nyemission

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. 

På förslag av styrelsen beslutade årsstämman i Tobin Properties den 25 april 2019 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare att teckna nya stamaktier i Tobin Properties. Vid full teckning tillför erbjudandet Bolaget högst cirka 409 MSEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 81 847 660 nya stamaktier, medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 8 184 766 SEK. Teckningskursen har fastställts till 5,00 SEK per aktie.

Tobin Properties har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från aktieägaren Dagon Sverige AB. Teckningsförbindelsen uppgår sammanlagt till cirka 354 MSEK, motsvarande cirka 86,6 procent av Företrädesemissionen. Dagon Sverige AB garanterar därutöver Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 409 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Ingen garantiersättning utgår i samband med garantiåtagandet. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandet. Därmed är Företrädesemissionen i sin helhet föremål för teckningsåtaganden eller emissionsgarantier.

Teckningsperiod: 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019.

Prospekt och anmälningssedlar

Vad är en nyemission?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.

Vad är en börsnotering?

En börsnotering/börsintroduktion – Initial Public Offering (IPO) på engelska – är när man gör aktierna i ett aktiebolag tillgängliga för handel på en aktiebörs, där aktien samtidigt noteras. Skälen till varför ett företag väljer att göra en börsnotering kan vara att företaget behöver kapital för att växa, att grundarna vill dra sig ur företaget eller en ägarspridning av aktierna