Detta brukar kallas passiv förvaltning eftersom fonden medvetet försöker efterlikna sitt jämförelseindex. Detta till skillnad från aktiv förvaltning där förvaltarna tar aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på olika faktorer som förvaltarna värderar. I en indexfond sker ingen analys av de olika innehaven, marknaderna eller konjunkturen.

Med undantag för priset ska en passivt förvaltad fonds utveckling vara väldigt lik utvecklingen för det index som fonden följer. Priset för en passivt förvaltad fond är oftast lägre än för en aktivt förvaltad fond.