Meny
Om banken
Samhällsengagemang
Mötesplats
Ekonomisk information

VD och styrelse

Gruppbild av Sparbankens styrelse med Sölvesborgsbron i bakgrunden

Banken tillämpar riktlinjer (EBA/GL/2017/12) för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare i vilken krav på kompetenser och färdigheter anges. Riktlinjerna anger de kriterier och processer som banken ska använda vid bedömning av lämpligheten hos föreslagna och utsedda ledande befattningshavare. Riktlinjerna anger också de åtgärder som ska vidtas i det fall utsedd ledande befattningshavare inte anses lämplig.

Syftet är att säkerställa att bankens styrelse har tillräcklig kompetens och bankerfarenhet inom följande områden:

  • Bank- och finansmarknader
  • Rättsliga krav och regelverk
  • Strategisk planering och förståelse av bankens affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs
  • Riskhantering (identifiering, bedömning, övervakning, kontroll och minskning av bankens huvudsakliga risktyper)
  • Redovisning och revision
  • Bedömning av ändamålsenligheten för bankens arrangemang, säkerställande av effektiv styrning, tillsyn och kontroll
  • Tolkning av bankens finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder

Styrelsens ordförande utvärderar årligen ledamöterna och styrelsens arbete och upprättar en utbildningsplan. Övrig information om hur banken organiserar och styr verksamheten återfinns i Årsredovisningen under rubriken Företagsstyrning, se Ekonomisk information.